تولید کنندگان

ترازو 10 کیلویی عقربه ای

ترازو 10 کیلویی فلزی عقربه ای

91,000 تومان

83,000 تومان

ترازو 10 کیلویی فلزی عقربه ای

در رنگهای مختلف

و کفه فلزی